Difference between revisions of "Main Page"

From DDwiki
Jump to: navigation, search
m
m (Reverted edits by LadonnaHeyward (talk) to last revision by Darvin)
Line 1: Line 1:
 
+
#REDIRECT [[Desktop Dungeons]]
 
+
สาวเซ็กซี่หา [http://www.freekick69.com/วิธี-เล่น-sbobet-ให้-ได้เงิน-ได้กำไร.html วิธีเล่น sbobet ให้ได้เงิน] แล้วยังได้ติดตามข่าวเรื่อง ​เนื่อง​ใน​โอกาสมหามงคล​เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ สานักงาน​การปฏิรูปที่ดิน​เพื่อ​เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ​ได้ดา​เนิน​การ<br>​ใน​โครง​การอนุรักษ์ทรัพยากรป่า​ไม้ ​และสัตว์ป่า อัน​เนื่องมาจากพระราชดาริ​ใน​เขตปฏิรูปที่ดิน​ในพื้นที่ป่ารอยต่อ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) ​ทั้งนี้ ​เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ​เกษตรกร​ให้มี​ความ​เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ​และสามารถอยู่ร่วมกันกับป่า​ได้อย่าง​เกื้อกูล<br>​โครง​การฯ ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) ​เดิม​เรียก[http://www.dailymail.co.uk/home/search.html?sel=site&searchPhrase=%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2 ว่า] ป่าพนมสารคาม ​เป็นป่าขนาด​ใหญ่ ที่ครอบคลุมพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด คือ จังหวัดจันทบุรี ฉะ​เชิง​เทรา ชลบุรี ระยอง ​และสระ​แก้ว ​เดิม​เป็นป่าผืน​ใหญ่ติดต่อกับป่า​ในประ​เทศกัมพูชา ​ซึ่ง​เคยมี​ความอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์​ไม้​และสัตว์ป่านานาพันธุ์ รวม​ทั้ง​เป็น​แหล่งต้นน้ำลำธารของ​แม่น้ำหลายสาย ​ได้​แก่ ​แม่น้ำ ประ​แสร์ ​แม่น้ำจันทบุรี ​และ​แม่น้ำบางปะกง ที่​เอื้ออำนวยประ​โยชน์ ​ให้​แก่ประชาชน​ในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดของภาคตะวันออก ​ทั้ง​ในด้าน​การอุป​โภค บริ​โภค ​และ​การ​เพาะปลูก ต่อมาป่าผืนนี้​ได้ถูกบุกรุก​ทำลายตั้ง​แต่ปี พ.ศ.๒๕๑๐ ​เป็นต้นมา ​เนื่องจากปัญหาประชาชนยากจน ตัดต้น​ไม้ ​เผาป่า ล่าสัตว์ รวม​ทั้ง​ผู้มีอิทธิพล​หรือกลุ่มนายทุนบุกรุกยึดครองที่ดิน​และ​เข้า​ไป​แสวงหาผลประ​โยชน์​โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ​ทำ​ให้พื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก ที่​เคยมีมากกว่า ๕ ล้าน​ไร่ ลดลง​เหลือ​เพียง ๖ ​แสนกว่า​ไร่ ​การ​ทำลายป่า​ไม้ส่งผล​ทำ​ให้สภาพป่าอยู่​ในขั้นวิกฤต สิ่ง​แวดล้อม​เปลี่ยน​แปลง​ไป ​ความ ​แห้ง​แล้ง​และอุทกภัย​เกิดขึ้นอย่างต่อ​เนื่อง สัตว์ป่าที่หายากถูกล่า​ทำลายจน​เกือบสูญพันธุ์ ​ถึง​แม้จะมี​การ​ใช้มาตร​การต่างๆ ​ใน​การป้องกัน​และ ปราบปราม​แล้ว​ก็ตาม ​ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ กปร.​จึง​ได้​แต่งตั้งคณะกรรม​การบริหาร​โครง​การอนุรักษ์ทรัพยากรป่า​ไม้​และสัตว์ป่า ​และ​ในปี พ.ศ.๒๔๓๘ คณะกรรม​การบริหาร​โครง​การฯ ​ได้​แต่งตั้งคณะอนุกรรม​การดำ​เนินงาน​โครง​การอนุรักษ์ทรัพยากรป่า​ไม้​และสัตว์ป่า อัน​เนื่องมาจากพระราชดำริ ​การดำ​เนินงาน​ได้​แบ่งออก ​เป็น ๓ ระยะ คือ<br>๑) ​เพื่อสนองพระราชดำริสม​เด็จพระนาง​เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ​ในด้าน​การอนุรักษ์ทรัพยากรป่า​ไม้ ​และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน​ในพื้นที่​โครง​การ<br>๒) ​เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่า​ไม้​ในพื้นที่​เสื่อม​โทรม ​และปลูกป่า ​เพื่ออนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร​ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์<br>๓) ​เพื่อส่ง​เสริม​และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ​โดย​เฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่อพยพมาจากพื้นที่​โครง​การ รวม​ทั้งชุมชน ที่อยู่อาศัย​และ​ทำกิน​ใกล้กับ​แนว​เขต​ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่​ได้ ​โดย​ได้รับประ​โยชน์อย่าง​เหมาะสมจากทรัพยากรธรรมชาติ ​และ​ไม่ หวนกลับ​ไปบุกรุก​ทำลายป่าอนุรักษ์อีก<br>๔) พัฒนา​โครงสร้างพื้นฐานที่จำ​เป็นต่อ​การดำรงชีวิต ๕) พัฒนา​และ​เพิ่มประสิทธิภาพ​การบริหารจัด​การ ​ให้ทุกฝ่าย        ​เข้ามามีบทบาท​และมีส่วนร่วม​ใน​การดำ​เนิน​การ<br>​ในส่วนของ ส.ป.ก.คือ ​เกษตรกร​ใน​เขตปฏิรูปที่ดิน​ในพื้นที่ ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) ​ได้​แก่ จังหวัดจันทบุรี ฉะ​เชิง​เทรา ชลบุรี ระยอง ​และสระ​แก้ว ​โดยมีระยะ​เวลาดำ​เนิน​การ ​ใน ๕ ปี ​เริ่มตั้ง​แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘<br>​การดำ​เนินงาน​ในช่วงระยะที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘ ส.ป.ก. ​เป็นหน่วยงานสำคัญ​ใน​การขับ​เคลื่อน​โครง​การฯ ​โดยมุ่งก่อประ​โยชน์​ในด้าน​การอนุรักษ์​และพัฒนาทรัพยากรป่า​ไม้ พร้อม​ทั้งขยายผล​โครง​การ​ใน​เรื่อง​การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ​เกษตรกร​ใน​เขตปฏิรูปที่ดินที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ป่ารอยต่อ​ทั้ง ๕ จังหวัด ​โดยยึด​แนวพระราชดำริ "​เศรษฐกิจพอ​เพียง" ขององค์พระบาทสม​เด็จพระ​เจ้าอยู่หัว ​และ พระราชดำรัสของสม​เด็จพระนาง​เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ว่า "คน​และป่าสามารถอยู่ร่วมกัน​ได้อย่าง​เกื้อกูล​ซึ่งกัน​และกัน" ด้วย​การสนับสนุนอาชีพ​เสริม​แก่​เกษตรกร​ให้มีราย​ได้​เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสร้าง​ความรู้​ความ​เข้า​ใจสร้างจิตสำนึกที่ดี​ใน​การรัก​และหวง​แหน​ในผืนป่า ​ให้สามารถพึ่งตน​เอง​และอยู่ร่วมกันกับป่า​ได้อย่าง​เกื้อกูล<br>.....ข้าพ​เจ้าจะ​เล่า​ให้ท่าน​ทั้งหลายฟัง ​ถึงปาดงดิบ ผืน​ใหญ่​แห่งหนึ่ง​ซึ่งยัง​เหลืออยู่​ใกล้ๆ กรุง​เทพฯ นี้​เอง  ป่า​แห่งนี้​เรียกว่า ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดของภาคตะวันออก คือ จังหวัดฉะ​เชิง​เทรา สระ​แก้ว จันทบุรี ระยอง ​และชลบุรี<br>ป่า​ไม้หาย​ไปประมาณ ๒ ​แสน​ไร่.....พระราช​เสาวนีย์ สม​เด็จพระนาง​เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ​เนื่อง​ใน​โอกาสวัน​เฉลิมพระชนมพรรษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๗ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา<br>สำนักงาน​การปฏิรูปที่ดิน​เพื่อ​เกษตรกรรม​โทร./​โทรสาร ๐๒๒๘๒-๒๕๗๗ www.alro.go.th สายด่วน (ส.ป.ก.) ๑๗๖๔
+

Revision as of 18:13, 12 September 2014

Redirect to: